ما در شبکه های اجتماعی :

انرژی و مدیریت مصرف

فعالیتهای قابل ارائه


 

    – طراحی و اجرای سیستم های BMS، EMS و DMS

    – ممیزی انرژی و ارائه راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنایع

    – بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی پمپ ها، فن ها و کمپرسورها

    – طراحی و نصب راه انداز نرم و درایو

    – کنترل و بهینه سازی پروسس های صنعتی

    – برنامه ریزی جایگزینی موتورها جهت کاهش مصرف انرژی

    – بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی 

    – بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی و مواد اولیه در کوره های قوس الکتریکی