ما در شبکه های اجتماعی :


آموزش کیفیت توان

کیفیت توان و راهکارهای بهبود آن


در اکثر صنایع بزرگ مساله آموزش کیفیت توان بصورت یک مشکل فزاینده، اسباب نگرانی صاحبان صنایع را نسبت به افزایش ضرر و زیان ناشی از آن فراهم کرده است. مشکلات ناشی از کیفیت نامطلوب برق از یکسو باعث صدمه دیدن تجهیزات حساس و گران قیمت شده و از سوی دیگر می‌تواند باعث بروز وقفه در تولید شود.

براي درک مباحث کيفيت توان داشتن اطلاعات کافي درباره اصطلاحات کيفيت توان و همچنين اطلاع داشتن در مورد بعضي استانداردهاي معمول و مرسوم کيفيت توان ضروري است. تعاريف کلي از پديده هاي کيفيت توان در آموزش کیفیت توان مورد مطالعه قرار مي گيرد. همين طور استانداردهاي متداول کيفيت توان نيز معرفي مي گردند. لازم به ذکر است که به لحاظ تصادفي بودن وقوع پديده هاي کيفيت توان، تعيين يک سطح مجاز استاندارد معمولاً به صورت آماري بيان مي شود و همچنين با توجه به پيشرفت هاي تکنولوژي در زمينه تجهيزات اندازه گيري، استانداردهاي کيفيت توان به صورت دائمي در حال تغيير بوده و ويرايش هاي جديد از طرف کميته هاي بين المللي ارائه مي گردد. لذا توجه به ويرايش استانداردهای موجود و تدوين استانداردهای جديد به صورت دائمی ضروری می باشد.

پدیده های کیفیت توان


پديده هاي کيفيت توان به دو دسته کلي اغتشاشات (disturbance) و اعوجاجات (distortion) تقسيم مي گردد که هر کدام شامل يک دسته از پديده ها مي باشد. در يک ديد کلي در بحث آموزش کیفیت توان اغتشاشات به پديده هاي شامل تغييرات دامنه ولتاژ گفته مي شود و اعوجاجات به تغيير شکل در شکل موج ولتاژ اطلاق مي گردد.

اغتشاشات


يك اغتشاش يك انحراف موقتي از حالت دائمي شكل موج است كه در اثر خطاهای كوتاه مدت يا در اثر تغييرات ناگهاني در سيستم قدرت به وجود مي آيد. كميسيون جهاني الكتروتکنيك (IEC) اين اغتشاشات را كمبود ولتاژ، قطعي هاي كوتاه مدت، بيشبود ولتاژ و حالتهاي گذرای ضربه اي و نوساني بيان مي كند.

اعوجاجات


  • هارمونيک ها و ميان هارمونيکها

هارمونيک ها، ولتاژها و جريانهاي سينوسي هستند که داراي فرکانس هايي با مضرب عددي صحيح از فرکانس اصلي شبکه مي باشد. آنها با مؤلفه اصلي ولتاژ يا جريان ترکيب شده و موجب اعوجاج در شکل موج مي گردند. اعوجاج هارمونيکي به علت مشخصه هاي غيرخطي دستگاهها و بارها در شبکه به وجود مي آيند. دستگاههايي همچون منابع تغذيه سوئيچينگ، درايوهاي سرعت متغير و بارهاي قوسي از جمله بارهاي غيرخطي هستند. تزريق جريان هارمونيکي در شبکه موجب اعوجاج ولتاژ مي گردد. مقدار اعوجاج ولتاژ بستگي به امپدانس منبع (شبکه قوي يا ضعيف) و جريان دارد.

پديده هاي هارمونيکي گاهي اوقات پيامدهاي جدي براي شبکه قدرت دارند. يک مورد از اين پديده ها، هارمونيک هاي مضرب 3 هستند. آنها ويژگي خاصي دارند زيرا اغلب براي هارمونيک هاي مضرب 3 اختلاف قابل ملاحظه اي نسبت به ديگر هارمونيک ها وجود دارد. مضرب 3 ها موضوع مهمي براي سيستم هاي ستاره زمين شده که از سيم نول جريان عبور   مي کند هستند. دو مشکل عمده که در اين سيستمها وجود دارد يکي عبور جريان بار بيش از ظرفيت سيم نول و ديگري تداخل تلفني می باشد. گروه سيم پيچ  ترانسفورماتور که داراي بارهاي غيرخطي تکفاز مي باشد نقش مهمي در عبور جريان هاي هارمونيک مضرب 3 دارد.