مهندسی معکوس و مجدد


- تهیه دیتاشیت فنی تجهیزات 

- تهیه دفترچه ساخت قطعات

- تهیه لیست سازندگان و فروشندگان معتبر 

- تهیه اسناد فنی- اقتصادی جایگزین کردن قطعات و سیستمهای  قدیمی و فرسوده

مهندسی معکوس و  مجدد