کنترل فرآیند و اتوماسیون


 - تهیه شرح عملکرد فرآیند متناسب با رفتار سیستم

 - استخراج ورودی-خروجی های سامانه اتوماسیون

 - تهیه دیاگرام ابزاردقیق و کنترلی لازم و منطق حفاظت و سیگنالینگ

 - تهیه لیست  و مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز سطح صفر (حسگرهای فشار،دبی،دما،آنالیزورها و ...)

 - تهیه لیست و مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز سطح یک (کنترلهای PID، تجهیزات ثبت و نمایش اطلاعات، و ...)

 - بررسی فنی-اقتصادی سامانه های قابل برنامه ریزی مناسب جهت فرآیند تحت مطالعه

 - طراحی سخت افزار سیستم اتوماسیون شامل بخش ورودی- خروجی،سامانه های ارتباطی، نمایش و ذخیره اطلاعات

 - تهیه نرم افزارهای مورد نیاز سامانه های کنترلی متناسب با شرح عملکرد و لاجیک و HMI مورد نظر

 - انتخاب تجهیزات جانبی  سامانه اتوماسیون شامل تابلوهای مورد نیاز، تغذیه الکتریکی،تهویه تابلوها و ...

کنترل فرآیند و اتوماسیون