کاهش مصرف انرژی و تلفات


- طراحی و اجرای سیستم های هوشمند مدیریت انرژی  در ساختمان ها و صنایع

- ممیزی انرژی و ارائه راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنایع مختلف

- بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی  پمپها، فن ها و کمپرسورها

- تدوین برنامه فنی و اقتصادی جایگزینی موتورها جهت کاهش مصرف انرژی

- بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی و مواد اولیه در کوره های قوس الکتریکی

کاهش مصرف انرژی و  تلفات