دستگاه تشخیص کیفیت سرباره پفکی در کوره قوس الکتریکی


بطور خلاصه اين اختراع يک روش منحصر به فرد، ساده و کم هزينه برای تخمين و کنترل کيفيت سرباره پفکی در کوره های قوس الکتريکی می باشد. با استفاده از اين دستگاه می توان کيفيت سرباره را بطور همزمان مشاهده نمود و با شارژ مواد آن را بهبود داد و موجب کاهش مصرف انرژی، کاهش مصرف نسوز و کاهش مصرف الکترود گرديد.

در اين اختراع به منظور تخمين کيفيت سرباره از پارامترهای الکتريکی کوره شامل هارمونيکها و عدم تعادل جريان کوره نمونه برداری می شود و با استفاده از يک روش هوشمند فازی- عصبی- تطبيقی کيفيت سرباره تخمين زده می شود.

اين اختراع دارای مزايا و مشخصات زير می باشد:

  • اين روش راه حل اجرائی واقتصادی برای تخمین کیفیت سرباره در کوره قوس می باشد. 
  • عدم نياز به سنسورها يا پروبهای اندازه گيری خاص و استفاده از لوازم اندازه گيری ولتاژ و جريان موجود
  • قابليت اضافه نمودن اين دستگاه به کوره های قوس در حال سرويس
  • امکان ارتباط دستگاه با PLC يا سيستمهای کنترلی به منظور کنترل همزمان و اتوماتيک کيفيت سرباره پفکی