دستگاه کنترل لحظه کلیدزنی


Transformer Switching Control

دستگاه کنترل لحظه کلیدزنی ترانسفورماتور در مرحله ثبت اختراع و ساخت نمونه نیمه صنعتی می باشد. نمونه اولیه این دستگاه بر روی یک ترانسفورمر 125 مگاوات در سطح ولتاژ 33 کیلوولت تست گردید و به خوبی توانست جریان هجومی ترانسفورمر را تا کمتر از جریان نامی کاهش دهد.